Cấp ‘sổ đỏ’ tại Long Biên (Hà Nội): dân không chấp nhận ‘đòi hỏi vô lý’ của cán bộ địa chính

0
1211
Đánh giá post

 

Ông Đinh Minh Hoàng và vợ Ngô Thị Kim Loan là chủ sử dụng thửa đất số 173 , tờ bản đồ số 2, tổ 4, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Năm 2004, ông Đinh Minh Hoàng và vợ là Ngô Thị Kim Loan nhận chuyển nhượng bằng miệng từ ông Ngô Văn Lưu và bà Lưu Thị Thọ (bố mẹ đẻ của bà Ngô Thị Kim Loan).

Từ năm 2017, ông Đinh Minh Hoàng nhiều lần phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Giang Biên, quận Long Biên và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên nhưng không thực hiện được thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) vì “không có giấy tờ chuyển nhượng”. Cán bộ địa chính Ủy ban nhân dân phường Giang Biên yêu cầu ông Đinh Minh Hoàng phải cung cấp được giấy tờ chuyển nhượng, nếu không thì không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Thấy yêu cầu của cán bộ địa chính Ủy ban nhân dân phường Giang Biên là quá vô lý, các thành viên gia đình ông Đinh Minh Hoàng đã ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Everest để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo Hợp đồng ủy quyền số 81.2-2018/HĐUQ-EVER ngày 10/02/2019.

Liên quan đến việc thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận (nêu trên), Công ty Luật TNHH Everest nhận được Công văn số 440/UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân phường Long Biên về việc giải quyết hồ sơ của ông Đinh Minh Hoàng và bà Ngô Thị Kim Loan và Thông báo số 133/TB-TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường – Ủy ban nhân dân quận Long Biên. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc thụ lý và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận (nêu trên), Công ty Luật TNHH Everest có một số kiến nghị như sau:

Thứ nhất, về nguồn gốc thửa đất

Thông báo số 133/TB-TNMT có nội dung: “Theo biên bản họp gia đình ngày 14/06/2019 của gia đình bà Lưu Thị Thọ (biên bản viết tay, chưa được cơ quan Nhà nước xác nhận) thì thửa đất của ông Đinh Minh Hoàng và bà Ngô Thị Kim Loan nhận chuyển nhượng của bà Thọ, không có giấy tờ chuyển nhượng”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai:

1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, hướng dẫn chi tiết Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2019/NĐ-CP như sau:

“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008; 

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này; 

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014”.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 173, tờ bản đồ số 2, địa chỉ tại tổ 4, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội giữa ông Ngô Văn Lưu, bà Lưu Thị Thọ và ông Đinh Minh Hoàng, bà Ngô Thị Kim Loan đã được xác lập, thực hiện trước 01/01/2008 (cụ thể năm 2004). Do đó, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của ông Đinh Minh Hoàng và bà Ngô Thị Kim Loan, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/03/2019, gia đình tổ chức họp thống nhất về nguồn gốc và việc sử dụng đất. Theo đó, tại Biên bản họp gia đình ghi nhận:

“Một phần diện tích đất còn lại tại thửa số 173 (ký hiệu 173-2), tờ bản đồ số 02 diện tích 128,7m2 vợ chồng, ông Ngô Văn Lưu và bà Lưu Thị Thọ chuyển nhượng cho con gái út là chị Ngô Thị Kim Loan và anh Đinh Minh Hoàng (chồng của chị Ngô Thị Kim Loan). Do việc chuyển nhượng nêu trên cho người thân và đã được toàn thể anh, chị, em trong gia đình chứng kiến, nhất trí nên không lập thành văn bản chuyển nhượng có công chứng, chứng thực, mà chỉ thông báo với UBND phường Long Biên (tài liệu tại UBND phường Long Biên thể hiện thông tin thửa đất đã chuyển nhượng – không có thêm thông tin và không tìm thấy giấy tờ lưu trữ liên quan)”.

Biên bản họp gia đình ngày 20/03/2019, đã được bà Cao Thu Hà – Cán bộ địa chính phường Long Biên lập biên bản làm việc và xác minh đối với những người có tên trong Biên bản họp gia đình ngày 20/03/2019 tại trụ sở của UBND phường Long Biên (các biên bản làm việc ngày 10/06/2019, 14/06/2019).

Thứ hai, xác định việc sử dụng ổn định

Thông báo số 133/TB-TNMT có nội dung: “… gia đình ông Đinh Minh Hoàng và bà Ngô Thị Kim Loan chưa cung cấp được… giấy tờ chứng minh về việc gia đình ông Hoàng sử dụng đất ổn định từ thời điểm mua bán đến nay”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai: “Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…”. Thửa đất (nêu trên) được sử dụng vào mục đích ở từ thời điểm năm 1987 (ông Ngô Văn Lưu và bà Lưu Thị Thọ sử dụng đến năm 2004 thì chuyển nhượng cho ông Đinh Minh Hoàng và bà Ngô Thị Kim Loan).

Về thời điểm bắt đầu sử dung ổn định, Ủy ban nhân dân phường Long Biên đã cung cấp Trích lục bản đồ năm 1993 (phù hợp với quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

Thứ ba, về cam kết lựa chọn thửa đất

Thông báo số 133/TB-TNMT có nội dung: “Ông Đinh Minh Hoàng chưa kê khai đầy đủ các nội dung, thiếu tổng số thửa đất đang quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến thời điểm cam kết theo quy định”. Ngày 19/08/2019, ông Đinh Minh Hoàng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Giang Biên kê khai toàn bộ thửa đất gia đình đang quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Do đó, Công ty Luật TNHH Everest kiến nghị:

  1. Uỷ ban nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội: giám sát, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Ngô Thị Kim Loan và ông Đinh Minh Hoàng thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh trường hợp kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;
  2. Ủy ban nhân dân phường Long Biên phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường – Ủy ban nhân dân quận Long Biên tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật;
  3. Hồ sơ nếu còn vướng mắc, chưa thể thụ lý giải quyết, chúng tôi đề nghị được đối thoại trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất cho công dân.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here